Головна  |  Корпоративним клієнтам  |  Валютні операції  |  Аналіз фінансової операції та їх учасників  | Перелік індикаторів та вимоги до документів

Перелік індикаторів та вимоги до документів


З метою виконання вимог Постанови НБУ № 369 від 15 серпня 2016 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» (надалі – Постанова НБУ №369), ПАТ «Кредобанк» зобов'язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (наміри здійснення фінансових операцій) клієнтів банку або інших осіб (у визначених законодавством випадках) та відомостей про їх учасників, які є підставою для:

 1. купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
 2. перерахування іноземної валюти за межі України;
 3. перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
 4. перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
 5. ініціювання проведення реєстраційних дій за договором;
 6. зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.

Для якнайшвидшого проведення валютних операцій, просимо Вас при наявності індикатора(ів) ризикової фінансової операції, наведених у Додатку 1 та Додатку 2 до Постанови НБУ №369, надавати перелік документів, які зазначені нижче, з метою здійснення всебічного аналізу фінансової операції. Зверніть особливу увагу до вимог щодо оформлення додаткових документів.
Перелік ризикових держав (територій) операції з резидентами яких підлягають поглибленому аналізу (індикатор 42) розміщено тут .


ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПАКЕТУ ДОДАТКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ІНІЦІЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ:

1. Документи, що підтверджують структуру власності та дають змогу встановити кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (Далі - КБВ) [у тому числі відсутності підстав уважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів(номінальних власників) або посередників та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів МОЖУТЬ БУТИ:

 • Витяг з торгового/комерційного/судового реєстру;
 • Установчі документи (Memorandum or Articles of association/By Law);
 • Сертифікати акцій (Share certificates);
 • Копії трастових декларацій від номінального акціонера (Deed of Trust), декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо.
 • посилання на офіційний інтернет сайт компанії нерезидента, де міститься інформація про структуру власності, КБВ та діяльність нерезидента.

Документи щодо структури власності та КБВ мають містити актуальну інформацію з датою оформлення документу, завірені підписом та печаткою(за наявності) компанії-нерезидента. У документі має бути обов’язково зазначено:

1.1 Якщо засновники – фізичні особи :

 • ПІБ фізичних осіб КБВ;
 • Країна постійного місця проживання;
 • Часта у статутному капіталі/ прав голосу в юридичній особі

1.2 Якщо засновники – юридичні особи:

 • Найменування
 • Країна реєстрації
 • Частка у статутному капіталі

1.3 У випадку акціонерних товариств потрібно вказати назву фондової біржі, де акції знаходяться у вільному обігу.

Увага!!! Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.


2. Податкова/фінансова звітність має бути на останню звітну дату та з відмітками відповідного контролюючого органу України про її отримання/прийняття. Також документи засвідчуються підписам керівника/головного бухгалтера підприємства і за наявністю печаткою підприємства.


3. Документи, які підтверджують факт перебування фізичної особи - отримувача переказу закордоном можуть бути:

 •  посвідка на постійне місце проживання, видана органами виконавчої влади іноземної держави (Permanent resident card);
 • Карта тривалого побуту
 • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про тимчасове проживання або постійне проживання закордоном
 •  інші документи;


УВАГА!!!! Посвідчення водія видане органами іноземної держави не підтверджують факт постійного перебування/проживання закордоном;

4. Перелік документів, які дають змогу встановити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, розміщені тут :

5. Додаткові документи, які надаються до установи Банку, мають містити актуальну інформацію на дату подання.

________________________

*Згідно ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014р.

6. Копії документів, отриманих від контрагента-нерезидента, мають бути завірені підписом керівника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявності) контрагента -нерезидента або завірені підписом керівника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявністю) юридичної особи.

7. Документи, складені іноземною мовою (окрім англійської та російської), мають бути перекладені на українську мову. Переклад засвідчується підписом керівника (уповноваженої ним особи) та печаткою (за наявністю) Клієнта або підписом та печаткою уповноваженого перекладача.
8. У випадку наявності інформації про те, що компанія-нерезидент (включаючи їх дочірні та афілійовані компанії) включена до списку Forbes Global 2000, просимо інформувати Банк (лист довільної форми).


Увага!!! Перелік додаткових документів не є вичерпним та визначається Банком з урахуванням суті та мети фінансової операції (намірів здійснення фінансової операції).

 

 Орієнтовний перелік додаткових документів (інформації), для здійснення поглибленого аналізу 

  


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2770.0000  /  2805.0000 2771.3165
EUR 3120.0000  /  3190.0000 3153.4810
PLN 705.0000  /  765.0000 733.6577
RUB --  /  -- 41.6730
станом на: 12.12.2018 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook Link  Twitter Link  Google+ Link